മിഴിനീർപ്പൂക്കൾ

മിഴിനീർപ്പൂക്കൾ (1986)

Mizhineer Poovukal is a 1986 Malayalam film directed by Kamal. The film stars Mohanlal, Urvashi, Lizy Priyadarshan and Thilakan in lead roles.

Režie:
  • Kamal

Hrají:
149 Uvedení: 1986-07-04
  • Minut: 126
Filmer
Mohanlal
Mohanlal
Richard
Thilakan
Thilakan
Kumara Varma
Oorvasi
Oorvasi
Aswathy
Lissy Priyadarshan
Lissy Priyada...
Sofia
Nedumudi Venu
Nedumudi Venu
Urvashi
Urvashi
Aswathy
Bahadoor
Bahadoor
Karriyaachan
Lissy
Lissy
Sofia
Napsat

Nenalezeno.