അഴിയാത്ത ബന്ധങ്ങൾ

അഴിയാത്ത ബന്ധങ്ങൾ (1985)

Azhiyatha Bandhangal is a 1985 Malayalam film directed by Sasikumar. The film stars Mohanlal, Shobhana, Srividhya and Prathapa Chandran in lead roles.

Režie:
  • Sasikumar
  • J Sasikumar

Scénář:
  • Sasikumar
  • J Sasikumar

Hrají:
158 Uvedení: 1985-07-04
  • Země: IN
  • Minut: 120
Filmer
Mohanlal
Mohanlal
Balakrishnan
Shobana
Shobana
Geetha
Sumithra
Sumithra
Sulochana
Prathapa Chandran
Prathapa Chan...
Achuthan Nair
Jagathy Sreekumar
Jagathy Sreek...
Sugunachandran
Nedumudi Venu
Nedumudi Venu
Unnikrishnan
Meena
Meena
Rajalakshmi
Bahadoor
Bahadoor
Easwara Pillai
Shobana Chandrakumar
Shobana Chand...
Geetha
Prathapachandran
Prathapachand...
Achuthan Nair
Aranmula Ponnamma
Aranmula Ponn...
Meenakshi
Napsat

Nenalezeno.